Pwy sy’n gallu cael cefnogaeth?

Yr ydym yn cynnig cefnogaeth i ffermwyr a’u teuloedd sy’n dioddef ac yn mynd drwy gyfnodau anodd

Efallai eich bod yn ymdrechu gydag un broblem sy  wedi mynd yn drech na chi, neu efallai eich bod yn boddi o dan bwysau sawl problem ar yr un pryd.  Beth bynnag yw eich amgylchiadau, fe allwn helpu.  Dyma rai problemau cyffredin y gall ffermwyr eu wynebu ac y down ni ar eu traws:

 • Teimlo’n unig ac wedi ynysu
 • Gofidio am arolygon sy ar fin dod
 • Gweinyddu – y swm enfawr o gofnodion a chofrestri
 • TB mewn gwartheg
 • Gofidau ariannol
 • Materion cyfreithiol, erlyniad
 • Salwch o fewn y teulu
 • Rhywun sy wedi dioddef colled naill ai perthynas wedi chwalu, ysgariad, profedigaeth, colli fferm, colli anifeilaid
 • Rhywun sy wedi cael ei twyllo, biliau annisgwyl, lladrad anifeiliaid neu beiriannau, ymosodiadau gan gŵn
 • Trefnu dilyniant
 • Profedigaeth
 • Iselder
 • Gofid

Beth bynnag bo’r broblem, y mater, pryder neu ofid, fe wnawn bopeth y medrwn i’ch cefnogi.  Yr ydym hefyd yn gweithio’n agos gyda mudiadau eraill y gallwn gysylltu â nhw ar eich rhan, tra ein bod yn eich cefnogi nes i chi gyrraedd y man pan y teimlwch nad oes angen y gefnogaeth mwyach.

%d